Събота, 15- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
КЗК се произнесе в спор между "Храброво уинд" и "Енерго про"

КЗК се произнесе в спор между "Храброво уинд" и "Енерго про"


 

  • Дата на решение: 22.12.2015 г. 
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение() - "ЕНЕРГО -ПРО ПРОДАЖБИ" АД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/894/2014
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): "ХРАБРОВО УИНД 1"ЕООД; "ХРАБРОВО УИНД 2"ООД
  • Ответник(ници): "ЕНЕРГО -ПРО ПРОДАЖБИ" АД
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 5 от ЗЗК във връзка с чл. 74, ал. 1, т. 1 от ЗЗК, Комисия за защита на конкуренцията
 
 
Р Е Ш И :
 
УСТАНОВЯВА, че не е извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК от страна на „ЕНЕРГО - ПРО Продажби” АД, с ЕИК 103533691, седалище и адрес на управление в гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул. Владислав Варненчик № 258, във връзка с отказа му да сключи договори за изкупуване на електроенергия, произведена от възобновяеми източници, с  “Храброво Уинд 1” ЕООД и „Храброво Уинд 2“ ООД.
Решението може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Върховния административен съд от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на АПК, а за третите лица – от публикуването му в електронния регистър на Комисията.
Снимка: www.capital.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие