Вторник, 25- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
МРРБ ще проведе търг за отдаване под наем на плаж „Кранево – международен детски лагер”

МРРБ ще проведе търг за отдаване под наем на плаж „Кранево – международен детски лагер”


 

О Б Я В А

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, а именно:

1. „Кранево – международен детски лагер”, находящ се в община Балчик, област Добрич, описан в Акт за изключителна държавна собственост № 1441/24.06.2014 г. и с идентификатор 39459.25.404 по кадастрална карта, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 5 932 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. 
Търгът ще се проведе на 08.12.2015 г. от 11.00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 19 686 лева (деветнадесет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева, без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. 
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 07.12.2015 г. (включително). 
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.
Снимка: avangardisco.files.wordpress.comВземи линк:

Коментирайте и Вие