Пон, 20- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Община Добричка търси изпълнител за изработка на Общ устройствен план

Община Добричка търси изпълнител за изработка на Общ устройствен план


 

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Добричка (ОУПОД), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС). Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за изработване на проект на Общия устройствен план на Община Добричка, чиято стратегическа цел е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии. Предвид анализа на състоянието на ресурсите и на отделните функционални системи и изведените проблеми следва заключението, че бъдещото управление на устройствените процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако се основава на устройствен план, обхващащ цялата територия на общината и на създадени въз основа на него цялостни подробни устройствени планове за урбанизираните територии. Общият устройствен план на Община Добичка следва да бъде изработен при спазване на одобрено с Решение № 687 от 28.11.2013 г. на Добрички общински съвет и „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Добричка”. Плановото задание за разработване на Общ устройствен план на община Добричка има за цел да формулира основните изисквания към ОУПОД, както и кръга от проблеми, които предстоят за решаване с методите на устройственото планиране през следващите години. С Плановото задание се представят и основните, най-общи насоки за бъдещото развитие на селото и общината, водещи до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда. Общият устройствен план на Община Добричка трябва да отговаря на следните общи изисквания свързани с: • Устойчиво развитие на Община Добричка през периода на действие на ОУПОД, чрез методите на устройственото планиране за реализиране на териториалните ресурси; • Очертаване на основни насоки за бъдещото демографско, социално-икономическо, културно-историческо и инфраструктурно развитие, в баланс и взаимовръзка с опазването на околната среда на територията на Община Добричка; • Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени проекти и пла¬нове и други проучвания за те¬ри¬торията на общината. • Пълноценно отчитане външните връзки на общи¬на¬та като стимулатор за развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с целесъобразността им не само на общинско, но и на междуобщинско ниво. • Формиране на комплекс от устройствени мерки, це¬ля¬¬щи създаване на условия за прео¬доля¬ва¬не на съществени диспропорции между отделни части на общин¬ската територия. • Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от горския фонд за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване. • Създаване на устройствени възможности за използване на природния и културно-историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при съблюдаване режимите за опазването им. • Създаване условия за развитието на социалната и техническата инфраструктури. • По отношение на икономическото развитие на общината при изработването на плана се съблюдават постановките на стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се за общинската територия. За стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи социално-икономическото развитие, да се осигурят възможности за целесъобразна реализация на поземления фонд – общинска собственост, съобразна с обществения интерес и при спазване на общите и специфични изисквания и ограничения по отношение земеползването. • Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, произтичаща от естествените демографски процеси и реалното инвестиционно търсене на терени за обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи адекватен подход при планиране на земеползването, респективно оразмеряване на системите на техническата и социалната инфраструктура, като се съблюдават и изискванията за устойчивост.

Прогнозна стойност без ДДС     -     165000 BGN

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката: Продължителност в дни - 600

Срок за получаване на документация за участие
30.03.2016 г.  Час: 16:30 
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие