Събота, 18- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Община Генерал Тошево обяви обществена поръчка за събиране и извозване на ТБО

Община Генерал Тошево обяви обществена поръчка за събиране и извозване на ТБО


 

Обществената поръчка с предмет "Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено ползване в гр. Генерал Тошево" включва дейности по събиране на твърди битови отпадъци (ТБО) от населените места на територията на община Генерал Тошево и извозването им на Регионалното депо за отпадъци с. Стожер, община Добричка. В рамките на поръчката изпълнителят следва да организира и извършва със собствени съдове, техника и персонал, услуги по събиране и транспортиране на събраните битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, както да организира и извършва почистване на териториите за обществено ползване на гр. Генерал Тошево.

Общо количество или обем- Контейнери с обем 1,1, м3 тип “Бобър” – 660 бр. - два пъти месечно извозване Контейнери с обем 1,1, м3 тип “Бобър” – 150 бр. -100 бр.един път седмично извозване и 50 бр.два пъти седмично извозване - Кофи с обем 120 л. - 2400 бр. - един път седмично извозване - Кофи с обем 240 л. - 60 бр. - един път седмично извозване - Контейнери с обем 1,1, м3 тип “Бобър” – кафяви, от HDPE обозначени за биоразградими отпадъци - 70 бр. един път седмично през месеците Май- Ноември Площите за обществено ползване в гр. Ген. Тошево се почистват ежедневно /ок. 100 дка седмично/ и с машинно метене на улици /ок. 100 км. месечно/, като районите за почистване се обявяват ежегодно със заповед на кмета до 31 октомври на предходната година. Тротоари, площади, алеи и др. площи предвидени за ръчно почистване се метат или почистват с моторни метачки изцяло. Събират се отпадъците от поставените кошчета - около 100 бр. на тези територии. Регулите на улиците предвидени за механично почистване се метат на минимална ширина 100 см. от тротоара през периода м.Април- м.Ноември.

Стойност, без да се включва ДДС
1480830 BGN

Продължителност в дни - 180

Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.06.2015 г.  Час: 10:00


 
Снимка: i61.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие