Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Община Каварна обяви обществена поръчка за сметосъбираща фирма

Община Каварна обяви обществена поръчка за сметосъбираща фирма


 "Сметосъбиране и сметоизване на твърди битовие отпадъци от населените места на територията на община Каварна, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Каварна."

В рамките на поръчката изпълнителя следва да организира и извършва със собствени съдове, техника и персонал, услуги по събиране и транспортиране на събраните битови отпадъци (вкл. биоразградими отпадъци от гр. Каварна) на Претоварната станция за отпадъци в гр. Балчик, общ. Балчик. Изпълнителят със собствена техника и персонал следва да извършва почистване на териториите за обществено ползване в гр. Каварна, което включва ръчно и машинно метене, оборка и машинно миене.

- Контейнери тип "Бобър" с обем 1,1 куб.м. - 800 бр. с честота на обслужване три пъти седмично /600 бр. - собственост на Община Каварна и 200 бр. - предоставени от Изпълнителя/; - Контейнери тип "Бобър" с обем 1,1 куб.м. - 600 бр. с честота на обслужване както следва: - за с.Топола и с.Свети Никола, общ. Каварна - един път седмично, с изключение на периода от 01.06. до 31.08., когато честотата на сметосъбиране и сметоизвозване е пет пъти седмично; - за останалите населени места на територията на общината - един път седмично, с изключение на периода от 01.06. до 31.08., когато честотата на сметосъбиране и сметоизвозване е два пъти седмично; - Кофи с обем 0,110 куб.м. - с честота на обслужване веднъж седмично; - Контейнери тип "Бобър" с обем 1,1 куб.м. - кафяви, от HDPE, обозначени за биоразградими отпадъци - 60 бр., с честота на обслужване един път седмично през периода м. Май - м. Ноември. Площите за обществено ползване в гр. Каварна се почистват ежедневно /около 120 дка седмично/ и с машинно метене на улици /около 100 км. месечно/. Тротоари, площади, алеи и др. площи предвидени за ръчно почистване се метат или почистват с моторни метачки изцяло. Регулите на улиците предвидени за механично почистване се метат на минимална ширина 100 см. от тротоара през периода м.Април- м. Октомври, като всички отпадъци на уличното платно до 2 м от тротоара се отстраняват. През месец март се извършва еднократно ръчно почистване на регулата на централните улици, от натрупани от опесъчаването материали /пясък, луга./ и отпадъци на улиците предвидени за механично метене. Машинно миене на обеществени територии (улици, тротоари, площади и др.) през периода м. Май - м. Октомври. Количеството и обема на останалите съдове, необходими за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
3208333.33 BGN
 
Снимка: peika.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие