Петък, 19- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Община Плевен обяви на търг дела си от почивна станция в Кранево

Община Плевен обяви на търг дела си от почивна станция в Кранево


 

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

На основание Решение № 1417/26.03.2015 г. на Общински съвет Плевен, т.6 от Заповед № 579/20.04.2015 г. и Заповед № РД-10-914/09.06.2015 г. на Кмета на Община Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот:

На 25.06.2015 г. – ЧЕТВЪРТЪК 

от 14.00 ч:

Недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 37125/07.10.2011г., находящ се в с. Кранево, ул. “Черно море” № 1в, община Балчик, област Добрич, представляващ   общинския дял от почивна база – хотел, състояща се от:

Целият поземлен имот с идентификатор 39459.502.164, с площ 4 930 кв.м - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за почивен лагер, заедно с 64.0585 % идеални части от построените в имота четири масивни сгради с предназначение: курортна, туристическа сграда, с идентификатори както следва:

39459.502.164.1 със застроена площ - 554 кв.м, на четири етажа;
39459.502.164.2 със застроена площ - 238 кв.м, на един етаж;
39459.502.164.3 със застроена площ - 194 кв.м, на два етажа;
39459.502.164.4 със застроена площ - 183 кв.м, на един етаж;и изцяло три едноетажни помощни сгради с идентификатори, както следва:

5. 39459.502.164.5 със застроена площ - 32 кв.м;
6. 39459.502.164.7 със застроена площ - 13 кв.м;
7. 39459.502.164.8 със застроена площ - 35 кв.м;при първоначална цена 1 536 100 (един милион петстотин тридесет и шест хиляди и сто) лева без ДДС, в т.ч. цена на земята 544 600 (петстотин четиридесет и четири хиляди и шестстотин) лева и цена на сградите 991 500 (деветстотин деветдесет и една хиляди и петстотин) лева. Депозит за участие в търга – 153 610 (сто петдесет и три хиляди шестстотин и десет) лева. 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг за имота ще се проведе на 16.07.2015 г. в същия час и при същите условия.

ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 15.06.2015 г. до 12.00 ч. на 24.06.2015г. в Центъра за административно обслужване на граждани, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 24.06.2015г.

При провеждане на НОВ ПУБЛИЧЕН търг, тръжна документация ще се закупува от 29.06.2015 г. до 12.00 ч. на 15.07.2015 г. в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 15.07.2015 г.

Телефон за контакти: отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-324 и 881-310  
Снимка: www.accentinvest.comВземи линк:

Коментирайте и Вие