Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Отчет за напредъка на проект „Изграждане на система за управление на отпадъците в регион Добрич"

Отчет за напредъка на проект „Изграждане на система за управление на отпадъците в регион Добрич"


 

С изпълнението на настоящия проект и с изграждането на Регионална система за управление на отпадъци на регион Добрич се изгради цялата необходима инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на региона, включващ осемте общини от Добричка област: Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села. По този начин се изпълняват изискванията на европейските Директиви за опадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО). Именно в НПУДО е определен броят на общините, които се включват в регион за управление на отпадъците Добрич и неговите граници.                             

                                 

                      
На 20 октомври 2015 се състоя заключителна пресконференция по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51112122-С011 за проект № DIR – 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” е подписан нa 14.12.2012 г в Министерството на околната среда и водите от Кмета на Добрич Детелина Николова и министър Нона Караджова, с което е даден официално старт за изпълнението на дейностите по изграждане на регионалната система. Бенефициент по проекта е Община град Добрич в партньорство с Община Добричка, Община Тервел, Община Каварна, Община Балчик, Община Шабла, Община Генерал Тошево, Община Крушари, Община Никола Козлево. Проектът включва иазграждане на регионално депо за отпадаци, довеждаща инфраструктура и  две претоварни станции – в Тервел и Балчик. Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер бе официално открито на 21.03.2015г., а официалното откриване на Претоварните станции за отпадъци в Балчик и  Тервел на  30.07.2015 г. и 16.10.2015 г. Общата стойност на проекта е 37 728 964, 19 лв.,  сумата на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръководителя на Управляващия орган възлиза на 35 842 515,98, от които 85% в размер на 30 466 138,58лв. от ЕФРР и 5 376 377,40лв. национално съ-финансиране от Държавния бюджет на Република България,  а 1 886 448,21 лв. е собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ползват регионалното депо. Претоварната станция за отпадъци в Балчик обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. Площадката е разположена на около 6 км от град Балчик. Капацитета на линията за сепариране е около 12 000 тона отпадъци на година. Претоварната станция за отпадъци в Тервел обслужва общините Тервел и Никола Козлево. Годишно ще се третират около 4 500 тона отпадъци. Съгласно издаденото комплексно разрешително дневния допустим капацитет на депото в с. Стожер е 130 тона за депониране. Депото е основния обект на системата. В него е разположена сепариращата линия за третиране на битовите отпадъци, съоръжение за балиране на рециклируемите материали, екопарк за съхранение на балираните отпадъци. Всички подходящи материали като хартия, найлон, стъкло, пластмасови бутилки, метали и т.н. се отделят и предават за преработка и рециклиране.

Зелените отпадъци от паркове и градини се компостират. С компостирането се цели стабилизиране на биогенната фракция. При нормални условия цялостното протичане на процеса трае около 3 – 4 месеца.

В рамките на депото има и склад за временно съхранение на опасни отпадъци от бита. В него се съхраняват битови отпадъци, подлежащи на рециклиране и унищожаване по специален ред – акумулатори, батерии, флуоресцентни лампи и други.

На депото е предвидено и място за строителни отпадъци. Те се раздробяват на специална площадка. Раздробяването става с мобилна инсталация с производителност 50-70 тона на час.

Регионална система гарантира екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците в регион Добрич, като се създава възможност за предварително третиране и оползотворяване на отпадъците и постигане на регионалните цели за рециклиране. Чрез регионална система ще се подобрят показателите на компонентите на околната среда и ще се постигне социално поносима за населението цена за третиране на отпадъците.

С тази заключителна пресконференция се поставя края на проекта по изграждане на системата за управление на отпадъците за регион Добрич.
Снимка: www.dobrich.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие