Петък, 19- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Съобщение за инвестиционно предложение "Ваканционно селище "Момчил Голф и голф игрище"

Съобщение за инвестиционно предложение "Ваканционно селище "Момчил Голф и голф игрище"


 
ЗАДАНИЕ за обхват и съдържание на доклада за ОВОС За инвестиционно предложение за изграждане на "Ваканционно селище “Момчил Голф и голф игрище” в поземлени имоти с идентификатори 02508.10.639, 02508.10.634, 02508.10.636 , по КК на гр. Балчик – вилна зона “Момчил “гр.Балчик. УВОД Настоящото Задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС се отнася за план/ инвестиционно предложение за изграждане на "Ваканционно селище “Момчил Голф и голф игрище” попадат поземлени имоти с идентификатори 02508.10.639, 02508.10.634, 02508.10.636 /произлизат от имоти 02508.10.302, 02508.10.560, 02508.10.536, 02508.10.537, 02508.10.538, 02508.10.539, 02508.10.540, 02508.10.541, 02508.10.542, 02508.10.543/, по КК на гр. Балчик – вилна зона “Момчил “гр. Балчик. Инвестиционното предложение попада в т. 35, букви „а” и „б” от Приложение № 1 на ЗООС и на основание чл. 92, т.1 подлежи на задължителна ОВОС. Компетентният орган РИОСВ Варна/ е предписал с писмо № 26007475/24 от 03.07.2015г провеждане на процедура по ОВОС. Заданието се разработва на основание чл. 95, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.10 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ бр. 25 от 2003 г.). Заданието е разработено от колектив регистрирани експерти по ОВОС с ръководител инж. Галина Атанасова Стоянова - GSM 088-8697446, e-mail: galstoyanova@abv.bg). 1. Изходна информация Възложител и инвеститор на плана/ проекта са: “ТЕССА УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД, АД със седалище и адрес на управление: с. Оброчище, общ. Балчик, ул. Родопи № 2 , представлявано от Александър Найденов Щерев “СИЙ УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица” ул. Ивайло № 4 с управител и представляващ Александър Найденов Щерев Пощенски адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“76Г, ет.4, офис 410 Лице за контакти, телефон, факс и e-mail – Георги Митрев, 0885 800 260, mitrev.g@gmail.com Инвестиционният процес е във фаза – изготвяне на ПУП-ПЗ с обща площ – 1376,63 дка. За проекта за план има одобрени от възложителите задания и Решение на ОС Балчик. На тази фаза на инвестиционен процес все още не са изготвени конкретни технически проекти за комплекса. 2 За плана/ инвестиционното намерение Възложителят е уведомил следните инстанции: МОСВ,  РИОСВ-Варна, Община Балчик, РЗИ-Добрич;  В и К клон Балчик  Е.ОН България; „Напоителни системи” ЕАД – клон Варна;  БДЧР-Варна; Обявяването на плана / инвестиционното намерение е направено за поземлени имоти 02508.10.302, 02508.10.560, 02508.10.536, 02508.10.537, 02508.10.538, 02508.10.539, 02508.10.540, 02508.10.541, 02508.10.542, 02508.10.543 с обща площ 1472,77 дка, като в последствие инвеститорите са образували нови имоти които произлизат от описаните по- горе - 02508.10.639, 02508.10.634, 02508.10.636, с обща площ – 1376,63 дка. От обхвата на разработката за ПУП са изключени 96,14 дка пасища, в т.ч. овраг – сухо дере с цел намаляване въздействието върху биологичното разнообразие. 

Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие