Петък, 19- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Ви­де­о­на­б­лю­де­ние ще следи за реда и сигурността в Балчик

Ви­де­о­на­б­лю­де­ние ще следи за реда и сигурността в Балчик


 

Полицията в Балчик внедрява ви­де­о­на­б­лю­де­ние в ре­ал­но вре­ме в различни точки на града. Каме­ри са мон­ти­ра­ни в ра­йо­на на кръ­с­то­ви­ще­ "Двореца" в ме­с­т­ност "Ку­ла­ка", кои­то об­х­ва­щат че­ти­ри­те по­со­ки на дви­же­ние. Спе­ци­а­лен со­ф­ту­ер ще раз­чи­та ре­ги­с­т­ра­ци­он­ни­те но­ме­ра на колите. Пре­д­ви­ж­да се да бъ­дат мон­ти­ра­ни още 15 ка­ме­ри, на ба­за криминоген­на­та об­с­та­но­в­ка и ну­ж­да­та от на­ли­чие на още то­ч­ки за ви­де­о­кон­т­рол. Такива места са кръ­с­то­ви­ще­то до хо­тел “Хе­ли­ос”, пл. “Ка­п. Ге­ор­ги Ра­д­ков”, като ка­ме­ри­те ще пок­ри­ват обект Мел­ни­ца­та, Мор­с­ка га­ра и при­ле­жа­щи­те сгра­ди. Техника ще бъ­де по­с­та­ве­на и на пар­кинг “Ти­хия кът”, къ­де­то са регистрирани мно­же­с­т­во по­се­га­тел­с­т­ва над автомобили. Де­вет ка­ме­ри се пре­д­ви­ж­дат за вил­на зо­на "Сбор­но мя­с­то", тъй ка­то през ле­т­ния се­зон се из­вър­шат немалко кра­ж­би във вил­ни имо­ти, ка­к­то и в ав­то­мо­би­ли, посочват от полицията. Очаква се ор­га­ни­те на ре­да да из­по­л­з­ват и пре­ме­с­т­ва­е­ми ка­ме­ри спо­ред опе­ра­ти­в­на­та об­с­та­но­в­ка.

http://bnr.bg/varna/post/100557181/videonabludenie-shte-sledi-za-reda-i-sigurnostta-v-balchik
Снимка: www.manager.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие