Събота, 15- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Възможност за закупуване или учредяване право на ползване на земя в Шабла - юг от рибарски кооперации

Възможност за закупуване или учредяване право на ползване на земя в Шабла - юг от рибарски кооперации


 

ЧРЕЗ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ДО
ПРОФ. ИВАН СТАНКОВ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА АБВ
На Ваш № 554-06-1011/16.07.2015 г.
 
Относно:    Възможност за закупуване или учредяване право на ползване на земя в Шабла-юг от рибарски кооперации
 
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР СТАНКОВ,
 
Във връзка с поставените от Вас въпроси относно какви са възможностите за рибарските кооперации, изградили постройки в селището Шабла-юг да закупят или да им се предостави за ползване прилежащата земя, Ви уведомявам следното:

Шабла е един от традиционните риболовни центрове по северното ни Черноморие и Министерството на земеделието и храните се отнася с разбиране към проблема на рибарската общност в региона. След извършена проверка от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Добрич и направена справка в базата данни на Министерството на земеделието и храните се установи, че съществуващото рибарско селище „Шабла-юг” попада предимно в обхвата на поземлен имот с идентификатор 83017.104.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Шабла. По съществуващата в министерството информация, имотът е собственост на юридически лица, а единствените държавни земи са плажни зони.
При извършено строителство върху земеделска земя, по смисъла на чл. 10б, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи има регламентиран ред за придобиване й от собствениците на сградите и/или съоръженията и той е разписан в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.
В случай, че извършеното строителство е в съответствие с действащото законодателство, физическите и юридически лица - собственици на сградите и/или съоръженията, строителството на които е започнало или завършено върху земеделска земя след 1 юли 1973 г., без да са извършени процедурите по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата, съответно по Закона за опазване на земеделските земи, са длъжни да внесат мотивирано предложение в Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на застроената земя и на прилежащите площи за функционирането на обекта. След извършване на процедурата за промяна на предназначението на земеделската земя, собствениците на сгради и съоръжения могат да придобият прилежащите площи по ред, регламентиран в Глава Пета, Раздел Пети от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. Придобиването по този ред е в случаите, когато земята е държавна по смисъла на чл. 10б, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а именно представлява земя, върху която собствеността не може да бъде възстановена, поради следните обстоятелства – земите са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността.
За конкретния случай земята не е държавна, а е собственост на юридически лица. Съгласно чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, ако земята е застроена след влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е променено предназначението й по установения ред, задължително се изяснява и доказва нейната собственост. За да се проведе процедурата за промяна на предназначението на земята, с цел превръщането й в урбанизирана територия, собственикът на изградените сгради и съоръжения следва първо да придобие собственост върху земята от собствениците й.
 
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
Министър на земеделието и храните
Снимка: static.citytrip.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие