Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
ДАНС разследва ВиК-Хасково

ДАНС разследва ВиК-Хасково


 

В прокуратурата вече разполагат с договор, който ВиК е сключило със столично адвокатско дружество. Според клаузите му, адвокатите от София били наети да водят делата в съда с некоректните платци. Обвинителите установили обаче, че такива процеси не са водени, а е било извършвано плащане в размер на 20 %.
Досъдебното производство се натъкнало и на друга машинация. Прибилижени на управителя Петко Стойчев изписвали фиктивни фактури за гориво и така са източвали пари от дружеството.

В същото време хасковлии плащаха най-скъпата вода в страната, като им се обясняваше, че повишението й е неизбежно, защото дружеството имало разходи, а и цената на тока се била повишила.

Към дата 04.02.2014 г. била извършена финансова инспекция на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, град Хасково от свид. Д.А.М. – държавен финансов инспектор в АДФИ – град София, ИРМ Хасково. При извършената финансова инспекция се установило, че на 16.02.2012 г. бил сключен между „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, град Хасково, наричано за краткост „Клиент” и Адвокатско дружество „Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници” със седалище в град София Договор за процесуална защита с предмет осъществяване събирането на вземания чрез процесуално представителство за Клиента по дела/преписки, след изрично и конкретно възлагане и при условията на сключения рамков договор  за срок от 3 години от датата на подписването му, на която дата е посочено, че влиза в сила. В Раздел ІІІ, чл. 3, ал. 1 от Договора е постигнато и съгласие за дължимото възнаграждение от Клиента, уговорено с Приложение № 1 за всеки конкретен случай на събиране на вземане – съобразно действащата Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, но не по малко от 20 на сто от всяко постъпило плащане по партида на длъжник за възложен случай, включително и по частично плащане и е постигнато съгласие относно начина на неговото изплащане – по банков път и в сроковете, посочени в приложението. Регламентира е и начинът на определяне на възнаграждението – на месечна база чрез отчет, предоставен/потвърден от Клиента за получените плащания от страна на предадените за събиране просрочени вземания. По данни от счетоводството на дружеството - жалбоподател, въз основа на документи – 6 бр. фактури, които на приложени по преписката, респ. представени по делото, за 2012 г. са изплатени по сключения договор под формата на адвокатско възнаграждение 121 939.90 лева, без ДДС или 146 327.88 лева, с ДДС, осъществено с 5 отделни платежни нареждания. В хода на проверката свид. Д.М.  достигнал до извода, че предметът на посочения договор бил предоставяне на дейност, която е обект на обществена поръчка от вида „предоставяне на услуги”, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП, като с оглед стойността възлизаща - общо в размер над 110 000 лева, задължително  възложителят /с каквото качеството дружеството е преценено, че разполага/, следвало да проведе процедура в съответствие с изискванията по чл. 103, ал. 1 ЗОП. Доколкото това изискване не било изпълнено, според отразеното в приложения и приет като писмено доказателство Констативен протокол от 03.02.2014 г., на 04.02.2014 г. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № 11-01-70 от свид. Д.А.М..  
http://www.haskovo.court-bg.org/img/File/Img/M.JLI_2014_NAK/00704514_62671514.htm

Със заявление Вх.№ 4169/22.03.2011г. Адвокатско дружество „Недялков и Данаилов” сезира съвета с молба за отразяване на промени в дружеството.

След като разгледа и обсъди горното заявление, Адвокатският съвет констатира, че по отношение на т.1 Общото събрание на съдружниците е приело да се промени наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Недялков и Данаилов” в Адвокатскатско дружество „КНД партнършип-Кишкова, Недялков, Данаилов, Василева, Баремова енд Ко”.

Във връзка с горното, САС указва на адвокатското дружество да промени наименованието на дружеството, съгл.изискванията на чл.59(2) ЗА, които са категорчини:” в наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на адвокатите съдружници”.

След изпълнение на горното указание, настоящото заявление да се внесе за ново разглеждане от Адвокатския съвет на 26.04.2011г. за отразяване на промените в дружеството.

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори”и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК следните промени;

1.Освобождава като адвокат съдружник от адвокатското дружество Искра

Янева Кишкова-Димитрова
, Цветалина Йорданова Борисова и Явор Славянов Пенчев като адвокати съдружници в Адвокатското дружество.

Искра Кишкова
 
Управляващ Съдружник
[i.kishkova@knd-law.com]Родена през 1976 г. в гр. Пловдив. Завършила през 1994 г. математическа гимназия „Акд.Кирил Попов” в гр. Пловдив, с английски и като втори западен език - немски език, Магистър по право, завършила УНСС – София, Юридически факултет през 2001 г. Дипломиран вътрешен одитор по ISO Системи за управление на качеството, управляващ съдружник в адвокатска кантора „Попов и партньори” в периода 2003 г. до 2011 г. номиниран юрист от European Legal Experts от 2007 г. до настоящия момент и единствен препоръчан експерт в областта на телекомуникациите за Република България от 2011 г. до настоящия момент от престижната международна организация Global Law Experts. Адвокат, вписан член на Софийска адвокатска колегия от 27.11.2002 г. и вписан представител по индустриална собственост за изобретения, полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн в Патентно ведомство на Република България.Вземи линк:

Коментирайте и Вие