Вторник, 21- ви Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
Няма прозрачност при избора на проекти за програмата за растеж и развитие на регионите

Няма прозрачност при избора на проекти за програмата за растеж и развитие на регионите


 

Сметната палата извърши одит на процедурата за избор на проекти и програми за целите на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

За постигането на целите на програмата със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., в рамките на определения резерв в Централния бюджет за икономически растеж и държавност, са предвидени до 500 000 000 лв., като условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното разходване на средствата трябва да определи Министерският съвет.

В изпълнение на тази разпоредба Министерският съвет приема ПМС № 4 от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по инвестиционната програма. С постановлението оценяването, приоритизирането и подборът на проектите са възложени на създадения за целта Междуведомствен съвет, който се ръководи от министъра на финансите, а негови членове са петима министри и председателят на Националното сдружение на общините в Република България. Работата на съвета се организира и подпомага от секретариат към министъра на финансите. Набирането и номинирането на конкретни проекти и програми с регионално и местно значение се извършва от областните управители въз основа на предложения от органите на местното самоуправление и местната власт, след което те се предлагат за оценка на Междуведомствения съвет. Министърът на финансите внася предложение за проекти, които да бъдат изпълнявани от структури на централната администрация на изпълнителната власт. Въз основа на предложенията на Междуведомствения съвет и министъра на финансите, от Министерския съвет е прието ПМС № 19 от 07.02.2014 г. със списък на одобрените проекти/програми и отговорните за тяхното изпълнение институции.

Одитът установи, че не са създадени предпоставки за осигуряване на обективност и прозрачност при оценяването и класирането на проектите с регионално и местно значение. Законовото изискване е изпълнено формално с приемането на ПМС № 4 от 16.01.2014 г., но предвидените ред и критерии са фрагментарни и твърде общи, за да бъдат добра основа за обективно номиниране и оценяване на проекти и програми, които кандидатстват за финансиране. С вътрешни актове не са въведени допълнителни правила и процедури за избора на проекти и програми.

На практика областните управители не са извършвали подбор и оценка преди номинирането на проектите с регионално и местно значение, а са предоставили на Междуведомствения съвет всички постъпили проектни предложения, с изключение на предложенията на 3 общини от област Кюстендил, поради преценка, че общините могат да ги финансират от други източници.

Дейността на Междуведомствения съвет и мотивите за взетите решения при оценяването, подбора и приоритизирането на проектните предложения не са документирани и оповестени, като по този начин не е осигурена прозрачност и проследимост на управленските решения при избора на проекти и програми за целите на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

Не са регламентирани изисквания за оценка и класиране на проекти и програми на органите на централната администрация на изпълнителната власт, в резултат на което не е осигурена прозрачност на управленските решения и при избора на проектните предложения на министерствата.

Липсата на достатъчно информация за дейността на Междуведомствения съвет не позволява да се оцени съответствието на процедурата с изискванията на ПМС № 4 от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Снимка: appointmentsboard.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие